โรงบำบัดน้ำเสียจตุจักร

ลักษณะน้ำเสีย       : น้ำเสียชุมชนขนาด 200,000  ลบ.ม./วันขอบเขตงาน :       ที่ปรึกษาการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้ได้มาตรฐานน้ำทิ้ง และให้คำปรึกษาด้านวิชาการ และตรวจสอบรายงานมูลค่าโครงการ      :       0.72...

ธนาคารกสิกรไทย

ลักษณะน้ำเสีย       :       น้ำเสียจากอาคารสำนักงานขอบเขตงาน          :       ที่ปรึกษาร่วมกับ บริษัท เอซีเอสอี กรีน คอนซัลติ้งเอนจิเนียร์ส จำกัด ในโครงการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย แบบ Membrane Bio Reactor (MBR) เพื่อรองรับน้ำเสีย 500 ลบ.ม./วัน...

โรงแรม ลองบีช ชะอำ

ลักษณะน้ำเสีย       :       น้ำเสียจากห้องพักของโรงแรมขอบเขตงาน          :       ที่ปรึกษาในการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียและก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ด้วยระบบใช้อากาศแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge,AS) รองรับปริมาณน้ำเสีย 335 ลบ.ม./วัน            มูลค่าโครงการ      :      ...

บริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน จำกัด

ลักษณะน้ำเสีย       :       น้ำเสียจากอาคารสำนักงานขอบเขตงาน          :       ที่ปรึกษาในการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ด้วยระบบใช้อากาศแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge,AS) รองรับปริมาณน้ำเสีย 110 ลบ.ม./วัน            มูลค่าโครงการ      :       335,000...

โรงพยาบาลพรชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

ลักษณะน้ำเสีย       :       น้ำเสียจากอาคารต่างๆภายในโรงพยาบาลขอบเขตงาน          :       ที่ปรึกษาในการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ด้วยระบบใช้อากาศแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge,AS) รองรับปริมาณน้ำเสีย 120 ลบ.ม./วันมูลค่าโครงการ      :       90,000...

ลักษณะน้ำเสีย       :       น้ำเสียจากอาคารต่างๆภายในโรงพยาบาลขอบเขตงาน          :       ที่ปรึกษาในการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ด้วยระบบใช้อากาศแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge,AS) รองรับปริมาณน้ำเสีย 120 ลบ.ม./วันมูลค่าโครงการ      :               90,000...