งานจัดทำคู่มือความรู้ และการดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับวัดและมัสยิด

เป็นงานของกรมควบคุมมลพิษ  โดยดร.นพดล คงศรีเจริญ เป็นที่ปรึกษาของโครงการ และทีมงานวิศวกรได้จัดเตรียมข้อมูล  รายละเอียดของข้อมูล  ในการให้ความรู้  ความเข้าใจการจัดการน้ำเสีย  และการดูแลระบบการจัดการน้ำเสีย  ในวัดและมัสยิด  พร้อมการจัดพิมพ์คู่มือฯ  จำนวน 1500 เล่ม...

โครงการนำร่องระบบการจัดการน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดประเภทชุมชนขนาดเล็ก

ดร.นพดล คงศรีเจริญ เป็นที่ปรึกษาของโครงการ และทีมงานวิศวกรได้จัดเตรียมข้อมูล  เพื่อจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ โครงการฯ  ดังนี้คู่มือแนวทางปฎิบัติการจัดการน้ำเสียที่เหมาะสม สำหรับชุมชนริมน้ำและบำรุงรักษาฯ ระบบการ 300...

โครงการฟื้นน้ำเสียคืนน้ำใส่กิจกรรมจัดทำระบบการจัดการน้ำเสียและขยะมูลฝอยในวัดและมัสยิด

ดร.นพดล คงศรีเจริญ เป็นที่ปรึกษาของโครงการ และทีมงานวิศวกรได้จัดทำระบบการจัดการน้ำเสียและขยะมูลฝอยในวัดและมัสยิด ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส) จำนวน 21 แห่ง โดยเนื้องานหลักประกอบด้วย การสำรวจพื้นที่ การคัดเลือกพื้นที่...

โครงการนำร่องระบบการจัดการน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดประเภทชุมชนขนาดเล็ก

เป็นโครงการของกรมควบคุมมลพิษ  เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดประเภทชุมชนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา  กล่าวคือ การให้ชุมชนขนาดเล็กสามารถจัดการน้ำเสียของตนเองได้  โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่และ...