บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและพลังงานไทย จำกัด

ให้คำปรึกษา สำรวจ ออกแบบ ควบคุมงานก่อสร้าง เริ่มเดินระบบ

 

โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำเพื่อการใช้น้ำและมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรม

(ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการวัตถุอันตราย และสิ่งแวดล้อม)

w

หน้าที่ของเรา

บริษัทที่ปรึกษาทางด้านการจัดการ และบำบัดน้ำเสียและระบบผลิตก๊าซชีวภาพ มีหน้าที่รับออกแบบ/ปรับปรุง/ติดตั้ง ระบบบำบัด (น้ำเสีย มลพิษอากาศ กลิ่นเหม็น) Biogas Technology และที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารต่างๆ เดินระบบและออกแบบปรับปรุงพัฒนาระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ซึ่งมี ดร.นพดล คงศรีเจริญ วุฒิวิศวกรสิ่งแวดล้อม (วส. 81)

วิสัยทัศน์

เราคัดสรรเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ยั่งยืน

Selection of the Appropriative Technology for the Sustainable Environmental and Energy Development

เป้าหมาย

 • เป็นผู้นำในการจัดหาและสร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
 • เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในความเป็นธรรม ตั้งมั่นในความเป็นเลิศ รับผิดชอบต่อสังคม และเป็นมิตรกับทุกคน
 • เป็นองค์กรที่มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
 • คงไว้ซึ่งคุณภาพของงาน และบริการท่านด้วยความเป็นมิตร

สำหรับบริษัทคู่ค้า – ข้อมูลกำหนดการรับวางบิล จ่ายเช็ค ของบริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและพลังงานไทย จำกัด
ขอให้ผู้เกี่ยวข้องจากบริษัทคู่ค้าทุกท่าน ดาวน์โหลด เอกสารเกี่ยวกับการแจ้งวัน เวลา และ สถานที่ในการรับวางบิล จ่ายเช็ค ประจำปี 2557 เพื่อประโยชน์และป้องกันการสับสนของทุกท่าน – ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

ค่านิยม

 • ขยัน มีมุ่งมั่นและทำงานอย่างเต็มความสามารถ มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง และสามารถดำเนินงานได้สำเร็จลุล่วงตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
 • ซื่อสัตย์ รักษาและยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์ต่อตนเอง องค์กร และลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ
 • มีปัญญา ในพิจารณาไตร่ตรองถึงเหตุและผลอย่างรอบด้าน เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางในการแก้ไขปัญหาและสร้างสรรค์เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับลูกค้า
~

คุณภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

 • ความปลอดภัยเป็นหลักสำคัญที่ใช้ในการพิจารณาการออกแบบและงานโครงการต่างๆ
 • เอาใจใส่• เอาใจใส่ในทุกรายละเอียดของงาน และประยุกต์ใช้หลักของเทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology) เป็นแนวคิดหลักในการทำงาน
 • รักษาไว้ซึ่งคุณภาพและบริการ ตามมาตรฐานสากล และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิศวกร

แนะนำผลงานบางส่วน

โครงการ บริษัทไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

โครงการ บริษัทเป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด

โครงการ บริษัทเอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จ.สมุทรสาคร

โครงการ บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด

โครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ขนาดเล็ก ระยะที่ 5

โครงการจัดทำแผนหลัก และศึกษาความเหมาะสมในการลงทุน (Master Plan และ Feasibility Study) โครงการปรับปรุงระบบประปา ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)

โครงการการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ศึกษาลุ่มน้ำตาปี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชุมพร และนครศรีธรรมราช (15 กปภ.สาขา)

โครงการพัฒนาต้นแบบระบบผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์สำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูป

โครงการการแผนการพัฒนาการจัดการธาตุอาหารจากมูลสัตว์และการกระจายตัวเชิงพื้นที่ด้านปศุสัตว์

ข่าวสารอัพเดต

ทำไมจึงต้องเลือกใช้บริการของเรา

 • มีบุคลากรและทีมงานที่มีความชำนาญ รู้ลึก รู้จริง เพื่อคัดสรรเทคโนโลยีที่เหมาะสมและยั่งยืน
 • ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่อผลงานที่ได้ทำ
 • ให้คำตอบและแนวทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน ที่เหมาะสม และมีความยั่งยืน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ประกาศรับสมัคร โรงงานอุตสาหกรรมที่สนใจเข้าร่วม “โครงการศึกษาศักยภาพในการลดปริมาณน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยภาคอุตสาหกรรม)