ลักษณะน้ำเสีย       :       น้ำเสียจากอาคารต่างๆภายในโรงพยาบาล

ขอบเขตงาน          :       ที่ปรึกษาในการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ด้วยระบบใช้อากาศแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge,AS) รองรับปริมาณน้ำเสีย 120 ลบ.ม./วัน

มูลค่าโครงการ      :               90,000 บาท