ลักษณะน้ำเสีย  น้ำเสียจากกระบวนการผลิตปลาทูน่ากระป๋อง

ขอบเขตงาน ที่ปรึกษาในการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดแบบไม่ใช้อากาศ (Modified Covered Lagoon, MCL) และระบบใช้อากาศแบบ Aerated Lagoon Process และ Oxidation Ponds รองรับน้ำเสียขนาด 1,000 ลบ.ม./วัน

มูลค่าโครงการ : 85,000 USD