โครงการการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ศึกษาลุ่มน้ำตาปี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร และนครศรีธรรมราช (15 กปภ.สาขา)

ขอบเขตงาน  ร่วมกับบริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเชียเทคโนโลยี่จำกัด เพื่อจัดทำแผนแม่บทพัฒนาแหล่งน้ำตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2555 – 2559) ของ กปภ. ในพื้นที่ศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร และนครศรีธรรมราช (จำนวน 15 กปภ.สาขา และหน่วยบริการในสังกัด)...

โครงการการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลภาคใต้ จังหวัดพัทลุง ระนอง พังงา นครศรีธรรมราช ตรัง และสตูล (13 กปภ.สาขา)

ขอบเขตงาน  ร่วมกับบริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเชียเทคโนโลยี่จำกัด เพื่อจัดทำแผนแม่บทพัฒนาแหล่งน้ำตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2555 – 2559) ของ กปภ. ในพื้นที่ศึกษา จังหวัดพัทลุง ระนอง พังงา นครศรีธรรมราช ตรัง และสตูล รวม 6 จังหวัด (จำนวน 13 กปภ.สาขา...

โครงการออกแบบรวมก่อสร้างระบบผลิตน้ำ (ส่วนขยาย) เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

ลักษณะน้ำเสีย  :  น้ำเสียจากกระบวนการผลิตอาหารทะเลแปรรูปบรรจุกระป๋องขอบเขตงาน : วางผัง ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียประกอบด้วยบ่อ บ่อAcclimatized ทำหน้าที่ ผสมน้ำเสียกับตะกอนแบคทีเรียบ่อ Up-flow Anaerobic Contact...

โครงการจัดทำแผนหลัก และศึกษาความเหมาะสมในการลงทุน (Master Plan และ Feasibility Study) โครงการปรับปรุงระบบประปา ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)

ขอบเขตงาน :    ร่วมกับบริษัท คอนซัลแทนท์ออฟ เทคโนโลยี จำกัด และบริษัท พี แอนด์ ซี เมนเนจเมนท์ จำกัด จัดทำแผนหลักและศึกษาความเหมาะสมในการลงทุน (Master Plan และ Feasibility Study) โครงการปรับปรุงขยายระบบประปา ในพื้นที่จังหวัดกระบี่...

โครงการออกแบบแหล่งน้ำชุมชนเพื่อหาน้ำต้นทุนระบบประปาหมู่บ้านและเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปา เพื่อศึกษาศักยภาพแหล่งน้ำ งานสำรวจออกแบบรายละเอียด จัดทำราคากลางและเอกสารประกอบต่างๆ ของระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 144 หมู่บ้าน ของกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

ขอบเขตงาน     :     ที่ปรึกษาโครงการออกแบบแหล่งน้ำชุมชนเพื่อหาน้ำต้นทุนระบบประปาหมู่บ้านและเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปา เพื่อศึกษาศักยภาพแหล่งน้ำ งานสำรวจออกแบบรายละเอียด จัดทำราคากลางและเอกสารประกอบต่างๆ ของระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 144 หมู่บ้าน ของกรมทรัพยากรน้ำ...