โครงการวิเคราะห์แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบผลิตพลังงานจากขยะชุมชน ใน อปท. 10 แห่ง(กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมกับบริษัท ทีม คอนซัลติ้งแอนด์แมเนจเมนท์ จำกัด)

ขอบเขตงาน  :  สำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูลประสิทธิภาพการใช้งานระบบผลิตพลังงานจากขยะชุมชนซึ่งประกอบด้วยระบบผลิตก๊าซชีวภาพและระบบผลิตเชื้อเพลิงจากพลังงานขยะ (RDF) โดยทำการตรวจวัดปริมาณและองค์ประกอบของขยะ ปริมาณก๊าซและปริมาณและการใช้ประโยชน์ของ RDF ในทั้ง อปท. ทั้ง 6 แห่ง...

โครงการติดตั้งระบบแปรรูปและใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์ ภายใต้โครงการฟื้นฟูคุณภาพสายน้ำโดยการสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะอินทรีย์

ขอบเขตงาน  :  ออกแบบระบบถังหมักก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ และฝึกอบรมระบบการแปรรูปและใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์ จำนวน 4 แห่งทต.บางม่วง จ.นนทบุรีทต.หนองแค จ.สระบุรีทต.ปราสาททอง จ.อยุธยาทน.รังสิต จ.ปทุมธานีมูลค่าโครงการ   :  1.2...

บริษัท นาดี เอ็นเนอร์ยี จำกัด

ขอบเขตงาน          :       ที่ปรึกษาโครงการสำรวจออกแบบเพื่อปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียและบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยชุมชน ขนาด 400 ตัน/วัน และออกแบบระบบ Landfill Biogas เพื่อรองรับขยะอินทรีย์ ขนาด 200 ตัน/วัน ที่ ต. นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาครมูลค่าโครงการ      :       ...