โครงการวิเคราะห์แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบผลิตพลังงานจากขยะชุมชน ใน อปท. 10 แห่ง(กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมกับบริษัท ทีม คอนซัลติ้งแอนด์แมเนจเมนท์ จำกัด)

ขอบเขตงาน  :  สำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูลประสิทธิภาพการใช้งานระบบผลิตพลังงานจากขยะชุมชนซึ่งประกอบด้วยระบบผลิตก๊าซชีวภาพและระบบผลิตเชื้อเพลิงจากพลังงานขยะ (RDF) โดยทำการตรวจวัดปริมาณและองค์ประกอบของขยะ ปริมาณก๊าซและปริมาณและการใช้ประโยชน์ของ RDF ในทั้ง อปท. ทั้ง 6 แห่ง...

โครงการฝึกอบรมประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านระบบก๊าซชีวภาพ

บริษัทฯ ได้รับการมอบหมายจาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) กระทรวงพลังงาน ในการจัดประชุมฝึกอบรมและประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านก๊าซชีวภาพ เกี่ยวกับพื้นฐานและการใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพ ของที่ปรึกษาทั้ง 3 หลักสูตร...

โครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวมวลและชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ 2554 กับสำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี

บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามสัญญาซื้อขายชุดบ่อหมักก๊าซชีวภาพขนาด 4 ลบ.ม. สำหรับครัวเรือนพร้อมติดตั้ง จำนวน 150 ชุด เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวมวลและชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ 2554 กับสำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง...

โครงการพัฒนาต้นแบบระบบผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์สำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูป

ดร.นพดล คงศรีเจริญ เป็นที่ปรึกษาของโครงการ และทีมงานวิศวกรร่วมกับ บริษัท ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด ได้ดำเนินการบริหารโครงการพัฒนาต้นแบบระบบผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์สำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูปของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ( พพ. ) ประกอบด้วย ที่ปรึกษาโครงการ...

บริษัท พลาสม่าเพียวริตี้พาวเวอร์ จำกัด

ขอบเขตงาน    :ศึกษาความเหมาะสมการผลิตก๊าซชีวภาพ จากของเสียและผลิตผลทางการเกษตรเพื่อจัดทำเอกสารยื่นข้อเสนอโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ปี 2555  สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)มูลค่าโครงการ   : 0.12...

บริษัท วีกรีน เทคโนโลยี พาวเวอร์ จำกัด

ขอบเขตงาน    :  ศึกษาความเหมาะสมการผลิตก๊าซชีวภาพ จากของเสียและผลิตผลทางการเกษตรเพื่อจัดทำเอกสารยื่นข้อเสนอโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ปี 2555  สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)มูลค่าโครงการ  :  0.12...