ขอบเขตงาน   : ให้บริการเริ่มต้นและควบคุมการเดินระบบระบบบำบัดน้ำเสียขนาด 2,000 ลบ.ม./วัน และฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถเดินระบบบำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ น้ำที่ผ่านระบบบำบัดได้ตามมาตรฐานน้ำทิ้งของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

มูลค่าโครงการ  : 1.04 ล้านบาท