ลักษณะน้ำเสีย  น้ำเสียจากกระบวนการผลิตอาหารทะเลแปรรูปบรรจุกระป๋อง

ขอบเขตงาน       : วางผัง ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียประกอบด้วยบ่อ Fat Trap มีหน้าที่ในการแยกไขมันออกจากน้ำเสียบ่อ Equalization Tank มีหน้าที่ในการปรับอัตราการไหลของน้ำเสียเข้าระบบผลิตก๊าซชีวภาพอย่างสม่ำเสมอ บ่อAcclimatized ทำหน้าที่ ผสมน้ำเสียกับตะกอนแบคทีเรียบ่อ Up-flow Anaerobic Contact มีหน้าที่ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ที่มากับน้ำเสียโดยแบคทีเรียในกลุ่มไม่ใช้อากาศ บ่อ Anaerobic Sludge Separation ทำหน้าที่แยกน้ำส่วนใสจากตะกอนบ่อ De-nitrification มีหน้าที่ในการกำจัดไนเตรตออกจากน้ำที่ผ่านกระบวนการเติมอากาศบ่อ Aeration มีหน้าที่ในการย่อยสลายสารอินทรีย์และไนโตรเจนที่เหลือออกจากน้ำทิ้งด้วยแบคทีเรียกลุ่มที่ใช้อากาศ บ่อ Sludge Digestion มีหน้าที่ในการหมักย่อยตะกอนที่เกิดจากบ่อดักไขมัน,บ่อ UAC,บ่อทำข้นบ่อ Sludge Thickening มีหน้าที่ในการทำให้ตะกอนเข้มข้นขึ้นโดยระบบสามารถรองรับน้ำเสีย 800 ลบ.ม./วัน

มูลค่าโครงการ              :               2.6 ล้านบาท