ลักษณะน้ำเสีย       :       น้ำเสียจากห้องพักของโรงแรม

ขอบเขตงาน          :       ที่ปรึกษาในการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียและก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ด้วยระบบใช้อากาศแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge,AS) รองรับปริมาณน้ำเสีย 335 ลบ.ม./วัน

            มูลค่าโครงการ      :       275,000 บาท