1 โครงการออกแบบระบบรวบรวมน้ำเสีย

ลักษณะน้ำเสีย       :       น้ำเสียจากอาคารต่างๆภายในโรงพยาบาล

ขอบเขตงาน          :       ที่ปรึกษาในการออกแบบระบบรวบรวมน้ำเสีย ของพื้นที่ โรงพยาบาลกบินทร์บุรี จำนวน 90 ไร่

            มูลค่าโครงการ      :       0.35 ล้านบาท

2 โครงการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย

ลักษณะน้ำเสีย       :       น้ำเสียจากอาคารต่างๆภายในโรงพยาบาล

ขอบเขตงาน          :       ที่ปรึกษาในการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ด้วยระบบใช้อากาศแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge,AS) และ Oxidation pond รองรับปริมาณน้ำเสีย 500 ลบ.ม./วัน

            มูลค่าโครงการ      :       85,600 บาท