ลักษณะน้ำเสีย : น้ำเสียชุมชนขนาด 200,000  ลบ.ม./วัน

ขอบเขตงาน ที่ปรึกษาการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้ได้มาตรฐานน้ำทิ้ง และให้คำปรึกษาด้านวิชาการ และตรวจสอบรายงาน

มูลค่าโครงการ : 0.72 ล้านบาท