โรงฆ่าสุกร พรวัฒนา มีกำลังการผลิต ที่ 2,000 ตัว ต่อวัน มีการเกิดน้ำเสียที่ 900 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ UASB + Anoxic Oxic ซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้สำหรับ น้ำเสียที่มีค่าความเน่าเสียสูง และ มีพื้นที่ในการก่อสร้างที่จำกัดมูลค่างานก่อสร้างประมาณ 15 ล้านบาท

ขอบเขตงาน  : บริการด้านสิ่งแวดล้อมและวิศวกรรมโยธา

มูลค่าโครงการ : 15 ล้านบาท