ที่ปรึกษาในการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อรองรับน้ำเสีย โดยระบบจะรองรับน้ำเสียจากการผลิตเท่ากับ 200–400 ตัวต่อวันซึ่งมีอัตราการเกิดน้ำเสียเท่ากับ 180 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (คิดที่ 450 ลิตรต่อตัว ตามมาตรฐานกรมปศุสัตว์) ระบบบำบัดน้ำเสียที่เลือกใช้ เป็นระบบ UASB + Anoxic Oxic  + Post Treatment

ขอบเขตงาน  : บริการด้านสิ่งแวดล้อมและวิศวกรรมโยธา

มูลค่าโครงการ :  3 ล้านบาท