โรงฆ่าสุกร บริษัท ช.อุดมทรัพย์ จำกัด มีกำลังการผลิต ที่ 200–400 ตัวต่อวัน มีการเกิดน้ำเสียที่ 180 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Hybrid Oxidation Pond ซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้ได้สำหรับน้ำเสียที่มีค่าความเน่าเสียสูง และมีพื้นที่ในการก่อสร้างมากพอ มูลค่างานก่อสร้างประมาณ 1  ล้านบาท 

ขอบเขตงาน  : งานบริการด้านสิ่งแวดล้อมและวิศวกรรมโยธา

มูลค่าโครงการ              :               1 ล้านบาท