ลักษณะน้ำเสีย  น้ำเสียโรงฆ่าสุกร

            ขอบเขตงาน    :   เป็นที่ปรึกษาในโครงการส่งเสริมระบบผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์มสุกร        ระยะที่ 4  ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพในโรงฆ่าสัตว์ของโรงฆ่าสัตว์ ระบบผลิตก๊าซชีวภาพขนาด 200    ลบ.ม.

            มูลค่าโครงการ : 0.43ล้านบาท