ขอบเขตงาน     :     ที่ปรึกษาโครงการออกแบบแหล่งน้ำชุมชนเพื่อหาน้ำต้นทุนระบบประปาหมู่บ้านและเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปา เพื่อศึกษาศักยภาพแหล่งน้ำ งานสำรวจออกแบบรายละเอียด จัดทำราคากลางและเอกสารประกอบต่างๆ ของระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 144 หมู่บ้าน ของกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ บริษัท คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

                มูลค่าโครงการ      :       18.47 ล้านบาท