ลักษณะน้ำเสีย      : น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 7 ประเภทอุตสาหกรรม จำนวน 28 โรงงาน

ขอบเขตงาน :ออกแบบเบื้องต้นระบบผลิตก๊าซชีวภาพUpflow Anaerobic Sludge Blanket(UASB),Anaerobic Fixed Film (AFF) , Completed Stirring Tank Reactor (CSTR) , Modified Covered Lagoon (MCL) งานวิศวกรรมสุขาภิบาล และระบบบำบัดน้ำเสีย งานสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรมโยธา เครื่องกล

มูลค่าโครงการ      : 1 ล้านบาท