ลักษณะน้ำเสีย  น้ำเสียฟาร์มสุกร

ขอบเขตงาน    :   เป็นที่ปรึกษาในโครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ขนาดเล็ก ระยะที่ 5 ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อควบคุมงานก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพจำนวน 34 ฟาร์ม

มูลค่าโครงการ : 1.6 ล้านบาท