ดร.นพดล คงศรีเจริญ เป็นที่ปรึกษาของโครงการ และทีมงานวิศวกรร่วมกับ
บริษัท ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด ได้ดำเนินการบริหารโครงการพัฒนาต้นแบบระบบผลิตแก๊สชีวภาพจาก
มูลสัตว์สำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูปของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ( พพ. ) ประกอบด้วย

  • ที่ปรึกษาโครงการ
  • ดำเนินการให้มีการคัดเลือกแบบก่อสร้างระบบผลิตแก๊สชีวภาพสำหรับฟาร์มเลี้ยงสุกร ขนาดเล็ก และขนาดย่อมโดยมีปริมาณน้ำเสีย 10 และ 2 ลบ.ม./วัน
  • ก่อสร้าง ควบคุมการก่อสร้าง และเดินระบบ(start up) จนกระทั่งระบบอยู่ในสภาวะคงตัว
  • ดำเนินการอบรม สาธิต แนะนำให้ฟาร์มสุกรที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ บำรุงรักษาระบบ
  • ดำเนินให้มีการทดสอบประสิทธิภาพระบบ เปรียบเทียบทุกต้นแบบจากฟาร์มสาธิตถึงมีผลดีผลเสียของแต่ละแบบ ค่าบำรุงรักษา และอื่นๆ โดยจัดหาคณะบุคคลที่เป็นกลาง (third party) ที่มีความเชี่ยวชาญและน่าเชื่อถือดำเนินการประเมินผลการพัฒนาต้นแบบ
  • จัดทำคู่มือการออกแบบระบบผลิตแก๊สชีวภาพสำหรับเลี้ยงสุกรขนาดเล็กและขนาดย่อยโดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการก่อสร้าง ติดตั้ง การใช้งาน และการบำรุงรักษาระบบเพื่อใช้สำหรับสาธิตและส่งเสริม
  • จัดทำแผนการส่งเสริมและเผยแพร่ต้นแบบที่ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพ
  • ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ในสื่อต่างๆถึงผลการดำเนินต้นแบบบำบัดน้ำเสียที่ให้แก๊สชีวภาพและระบบจัดการแก๊สชีวภาพเพื่อใช้ประโยชน์สำหรับฟาร์มเลี้ยงสุกรขนาดเล็กและขนาดย่อย

ระยะเวลาดำเนินโครงการ 540 วัน มูลค่าโครงการ 5.4 ล้านบาท

รูประบบบำบัดน้ำเสียขนาด 2 ลบ.ม./วัน

รูประบบบำบัดน้ำเสียขนาด 10 ลบ.ม./วัน

คู่มือระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์สำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูป