ลักษณะน้ำเสีย       :       น้ำเสียจากกระบวนการผลิตผ้าปาเต๊ะ

ขอบเขตงาน          :       ที่ปรึกษาในการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบ่อหมักไร้อากาศ (Anaerobic Baffle Reactor,ABR) และระบบตกตะกอนด้วยไฟฟ้าเคมี (Electro Coagulation,EC) เพื่อบำบัดสีในน้ำเสีย และระบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge,AS) รวมถึงถ่ายทอดความรู้และฝึกอบรมเพื่อเดินระบบบำบัดน้ำสีย

มูลค่าโครงการ      :      4.85 ล้านบาท