ขอบเขตงาน  ออกแบบระบบถังหมักก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ และฝึกอบรมระบบการแปรรูปและใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์ จำนวน 4 แห่ง

  • ทต.บางม่วง จ.นนทบุรี
  • ทต.หนองแค จ.สระบุรี
  • ทต.ปราสาททอง จ.อยุธยา
  • ทน.รังสิต จ.ปทุมธานี

มูลค่าโครงการ   :  1.2 ล้านบาท