ขอบเขตงาน :    ร่วมกับบริษัท คอนซัลแทนท์ออฟ เทคโนโลยี จำกัด และบริษัท พี แอนด์ ซี เมนเนจเมนท์ จำกัด จัดทำแผนหลักและศึกษาความเหมาะสมในการลงทุน (Master Plan และ Feasibility Study) โครงการปรับปรุงขยายระบบประปา ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ เพื่อให้พื้นที่ดังกล่าวมีน้ำประปาบริการได้อย่างเพียงพอในระยะเวลา 10 และ 20 ปี ข้างหน้า

                      มูลค่าโครงการ  :   0.8  ล้านบาท