ลักษณะน้ำเสีย  น้ำเสียฟาร์มสุกร

ขอบเขตงาน    :   เป็นที่ปรึกษาในโครงการส่งเสริมระบบผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์มสุกร        ระยะที่ 4  ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อควบคุมงานก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์มสุกรของบริษัท เชียงรายชัยพัฒนา จำกัด ระบบผลิตก๊าซชีวภาพขนาด 3,750 ลบ.ม.

มูลค่าโครงการ : 2.7 ล้านบาท