ลักษณะน้ำเสีย       :       น้ำเสียจากอาคารสำนักงาน

ขอบเขตงาน          :       ที่ปรึกษาในการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ด้วยระบบใช้อากาศแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge,AS) รองรับปริมาณน้ำเสีย 110 ลบ.ม./วัน

            มูลค่าโครงการ      :       335,000 บาท