ขอบเขตงาน  :       ที่ปรึกษาการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย   เพื่อให้ได้มาตรฐานน้ำทิ้ง  และให้คำปรึกษาด้านการผลิตไบโอดีเซลของโรงงาน