ลักษณะน้ำเสีย  น้ำเสียจากการเลี้ยงสุกร

ขอบเขตงาน เป็นที่ปรึกษาในการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบผลิตก๊าซชีวภาพแบบ Modified Covered Lagoon (MCL) และมีบ่อสร้างกรด ซึ่งแบคทีเรียในบ่อจะทำหน้าที่เปลี่ยนสารอินทรีย์ที่อยู่ในรูปของสารแขวนลอยในน้ำให้มีโครงสร้างเล็กลงและละลายน้ำด้วยปฏิกิริยา Hydrolysis และแบคทีเรียในกลุ่มสร้างกรดจะเปลี่ยนสารอินทรีย์ละลายน้ำให้กลายเป็นกรดอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile Fatty Acid,VFA) ด้วยปฏิกิริยา Acidification และ Acetogenesisและมีประสิทธิภาพในการกำจัดสารอินทรีย์ในรูปของ COD เพื่อรองรับน้ำเสีย 900 ลบ.ม./วัน งานวิศวกรรมสุขาภิบาล และระบบบำบัดน้ำเสีย งานสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรมโยธา เครื่องกล

มูลค่าโครงการ  : 7 ล้านบาท

รูปบ่อรวบรวมน้ำเสีย

รูปบ่อบำบัดขั้นหลัง

รูปบ่อ MCL