ลักษณะน้ำเสีย   :  น้ำเสียจากการเลี้ยงสุกร

ขอบเขตงาน      :  ที่ปรึกษาในการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อรองรับน้ำเสีย ปริมาณน้ำเสีย 150 ลบ.ม./วัน งานวิศวกรรมสุขาภิบาล และระบบบำบัดน้ำเสีย
งานสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรมโยธา งานวิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล

มูลค่าโครงการ   :   1 ล้านบาท

รูประบบ  MC-UASB

รูปบ่อกระจายน้ำ

รูปบ่อบำบัดขั้นหลัง