ขอบเขตงาน    :  ศึกษาความเหมาะสมการผลิตก๊าซชีวภาพ จากของเสียและผลิตผลทางการเกษตรเพื่อจัดทำเอกสารยื่นข้อเสนอโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ปี 2555  สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)

มูลค่าโครงการ  :  0.12 ล้านบาท