ขอบเขตงาน    :ศึกษาความเหมาะสมการผลิตก๊าซชีวภาพ จากของเสียและผลิตผลทางการเกษตรเพื่อจัดทำเอกสารยื่นข้อเสนอโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ปี 2555  สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)

มูลค่าโครงการ   : 0.12  ล้านบาท