ขอบเขตงาน          :       ที่ปรึกษาโครงการสำรวจออกแบบเพื่อปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียและบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยชุมชน ขนาด 400 ตัน/วัน และออกแบบระบบ Landfill Biogas เพื่อรองรับขยะอินทรีย์ ขนาด 200 ตัน/วัน ที่ ต. นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

มูลค่าโครงการ      :        480,000 บาท