ลักษณะน้ำเสีย       :       น้ำเสียจากกระบวนการผลิตผักดอง

ขอบเขตงาน          :       ที่ปรึกษาในการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ด้วยระบบ Biogas and AS Wastewater Treatment Process) ประกอบด้วยระบบ Upflow Anaerobic Sludge Blanket  (UASB) และระบบตะกอนเร่ง เพื่อบำบัดน้ำเสียที่มีความเข้มและTDS สูง จ.สมุทรปราการ งบอุดหนุนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ) กระทรวงพลังงาน รองรับปริมาณน้ำเสีย 10 ลบ.ม./วัน

            มูลค่าโครงการ      :      275,000 บาท