ลักษณะน้ำเสีย :   น้ำเสียโรงฆ่าสัตว์

ขอบเขตงาน  :   ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบผลิตก๊าซชีวภาพแบบ UASBเพื่อรองรับน้ำเสีย ปริมาณน้ำเสีย 180 ลบ.ม./วัน งานวิศวกรรมสุขาภิบาล และระบบบำบัดน้ำเสีย งานสถาปัตยกรรม
งานวิศวกรรมโยธา งานวิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล

มูลค่าโครงการ 3 ล้านบาท

รูป ระบบ  MC-UASB