ลักษณะน้ำเสีย น้ำเสียจากกระบวนการผลิตอาหารทะเลแปรรูปบรรจุกระป๋อง

ขอบเขตงาน : วางผัง ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบผลิตก๊าซชีวภาพแบบ Upflow Anaerobic Contact (UAC) ประกอบด้วยถัง Acclimatized ทำหน้าที่ ผสมน้ำเสียกับตะกอนแบคทีเรียหมุนเวียนจากบ่อหมักผลิตก๊าซมีเทน (Methane) ผสมเข้าด้วยกัน จากนั้นน้ำเสียจะเข้าถัง Anaerobic เพื่อลดปริมาณสารอินทรีย์ลง จากนั้นน้ำเสียจะเข้าถัง Methane  ทำหน้าที่ผลิตก๊าซชีวภาพ และมีบ่อ sludge digester เพื่อย่อยตะกอนที่มาจากระบบฯ โดยระบบสามารถรองรับน้ำเสีย 1,200 ลบ.ม./วัน ขอบเขตงานควบคุมการก่อสร้าง งานวิศวกรรมสุขาภิบาล และระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ งานสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรมโยธา งานวิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล  รวมทั้ง การstart up ระบบ การทำคู่มือการเดินระบบและบำรุงรักษา การฝึกอบรมให้กับพนักงาน

มูลค่าโครงการ : 1.5 ล้านบาท

รูปบ่อหมักและผลิตก๊าซมีเทน Methane

รูปบ่อปรับสภาพ EQ

รูปบ่อดักไขมัน

รูปบ่อ Methane