ลักษณะน้ำเสีย       :       น้ำเสียจากอาคารสำนักงาน

ขอบเขตงาน          :       ที่ปรึกษาร่วมกับ บริษัท เอซีเอสอี กรีน คอนซัลติ้งเอนจิเนียร์ส จำกัด ในโครงการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย แบบ Membrane Bio Reactor (MBR) เพื่อรองรับน้ำเสีย 500 ลบ.ม./วัน และระบบหมุนเวียนน้ำกลับไปใช้ใหม่ด้วยระบบ Reverse Osmosis (RO) ขนาด 200 ลบ.ม./วัน

                มูลค่าโครงการ      :               200,000 บาท