โรงพยาบาลกบินทร์บุรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

1 โครงการออกแบบระบบรวบรวมน้ำเสียลักษณะน้ำเสีย       :       น้ำเสียจากอาคารต่างๆภายในโรงพยาบาลขอบเขตงาน          :       ที่ปรึกษาในการออกแบบระบบรวบรวมน้ำเสีย ของพื้นที่ โรงพยาบาลกบินทร์บุรี จำนวน 90 ไร่            มูลค่าโครงการ      :       0.35 ล้านบาท 2...

โรงฆ่าสุกร บริษัท ช.อุดมทรัพย์ จำกัด

โรงฆ่าสุกร บริษัท ช.อุดมทรัพย์ จำกัด มีกำลังการผลิต ที่ 200–400 ตัวต่อวัน มีการเกิดน้ำเสียที่ 180 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Hybrid Oxidation Pond ซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้ได้สำหรับน้ำเสียที่มีค่าความเน่าเสียสูง และมีพื้นที่ในการก่อสร้างมากพอ...

โรงฆ่าสุกร พรวัฒนา

โรงฆ่าสุกร พรวัฒนา มีกำลังการผลิต ที่ 2,000 ตัว ต่อวัน มีการเกิดน้ำเสียที่ 900 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ UASB + Anoxic Oxic ซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้สำหรับ น้ำเสียที่มีค่าความเน่าเสียสูง และ มีพื้นที่ในการก่อสร้างที่จำกัดมูลค่างานก่อสร้างประมาณ 15...

โรงฆ่าสุกรของบริษัท สามพรานฟาร์ม จำกัด

ที่ปรึกษาในการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อรองรับน้ำเสีย โดยระบบจะรองรับน้ำเสียจากการผลิตเท่ากับ 200–400 ตัวต่อวันซึ่งมีอัตราการเกิดน้ำเสียเท่ากับ 180 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (คิดที่ 450 ลิตรต่อตัว ตามมาตรฐานกรมปศุสัตว์) ระบบบำบัดน้ำเสียที่เลือกใช้...

บริษัท ชัยพัฒนาฟาร์ม จำกัด จ.เชียงใหม่

ลักษณะน้ำเสีย :   น้ำเสียโรงฆ่าสัตว์ขอบเขตงาน : ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบผลิตก๊าซชีวภาพแบบ UASBเพื่อรองรับน้ำเสีย ปริมาณน้ำเสีย 180 ลบ.ม./วัน งานวิศวกรรมสุขาภิบาล และระบบบำบัดน้ำเสีย งานสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรมโยธา งานวิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกลมูลค่าโครงการ : 3...

โรงฆ่าสัตว์ P-Pork

ลักษณะน้ำเสีย  :  น้ำเสียโรงฆ่าสุกรขอบเขตงาน    :   เป็นที่ปรึกษาในโครงการส่งเสริมระบบผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์มสุกร ระยะที่ 4  ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพในโรงฆ่าสัตว์ของโรงฆ่าสัตว์...