โรงบำบัดน้ำเสียจตุจักร

ลักษณะน้ำเสีย : น้ำเสียชุมชนขนาด 200,000  ลบ.ม./วันขอบเขตงาน : ที่ปรึกษาการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้ได้มาตรฐานน้ำทิ้ง และให้คำปรึกษาด้านวิชาการ และตรวจสอบรายงานมูลค่าโครงการ : 0.72...

บริษัท เชียงใหม่ฟูดส์โปรดักส์จำกัด

ลักษณะน้ำเสีย      : น้ำเสียจากกระบวนการผลิตผลไม้กระป๋องขอบเขตงาน ออกแบบและปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อรองรับน้ำเสีย ปริมาณน้ำเสีย 120 ลบ.ม./วัน เป็นระบบ ABRและ SBR และบ่อผึ่งผสม และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย...

โรงฆ่าสุกร บริษัท ช.อุดมทรัพย์ จำกัด

โรงฆ่าสุกร บริษัท ช.อุดมทรัพย์ จำกัด มีกำลังการผลิต ที่ 200–400 ตัวต่อวัน มีการเกิดน้ำเสียที่ 180 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Hybrid Oxidation Pond ซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้ได้สำหรับน้ำเสียที่มีค่าความเน่าเสียสูง และมีพื้นที่ในการก่อสร้างมากพอ...

โรงฆ่าสุกร พรวัฒนา

โรงฆ่าสุกร พรวัฒนา มีกำลังการผลิต ที่ 2,000 ตัว ต่อวัน มีการเกิดน้ำเสียที่ 900 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ UASB + Anoxic Oxic ซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้สำหรับ น้ำเสียที่มีค่าความเน่าเสียสูง และ มีพื้นที่ในการก่อสร้างที่จำกัดมูลค่างานก่อสร้างประมาณ 15...

โรงฆ่าสุกรของบริษัท สามพรานฟาร์ม จำกัด

ที่ปรึกษาในการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อรองรับน้ำเสีย โดยระบบจะรองรับน้ำเสียจากการผลิตเท่ากับ 200–400 ตัวต่อวันซึ่งมีอัตราการเกิดน้ำเสียเท่ากับ 180 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (คิดที่ 450 ลิตรต่อตัว ตามมาตรฐานกรมปศุสัตว์) ระบบบำบัดน้ำเสียที่เลือกใช้...