บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามสัญญาซื้อขายชุดบ่อหมักก๊าซชีวภาพขนาด 4 ลบ.ม. สำหรับครัวเรือนพร้อมติดตั้ง จำนวน 150 ชุด เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวมวลและชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ 2554 กับสำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

มูลค่าโครงการ  1.3  ล้านบาท