บริษัทฯ ได้รับการมอบหมายจาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) กระทรวงพลังงาน ในการจัดประชุมฝึกอบรมและประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านก๊าซชีวภาพ เกี่ยวกับพื้นฐานและการใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพ ของที่ปรึกษาทั้ง 3 หลักสูตร ได้แก่

  • หลักสูตรเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียอุตสาหกรรมและมูลสัตว์
  • หลักสูตรการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพเบื้องต้น
  • หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตและการใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพ

จำนวนหลักสูตรละ 2 ครั้ง โดยพื้นที่ที่จัดสัมมนาประกอบด้วย กรุงเทพฯ,สงขลา,เชียงใหม่, ชลบุรี,นครราชสีมาและนครปฐม และมีศึกษาดูงานนอกสถานที่โดยมีผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 319 คน

ระยะเวลาดำเนินโครงการ 300 วัน มูลค่าโครงการ 2 ล้านบาท

รูปการจัดสัมมนาที่ จ.ชลบุรี

รูปการจัดสัมมนาที่ จ.สงขลา

รูปการจัดสัมมนาที่ จ.นครราชสีมา

รูปการจัดสัมมนาที่ จ.นครปฐม