เป็นโครงการของกรมควบคุมมลพิษ  เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดประเภทชุมชนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา  กล่าวคือ การให้ชุมชนขนาดเล็กสามารถจัดการน้ำเสียของตนเองได้  โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่และ การให้ชุมชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและร่วมดำเนินการ
ซึ่งจะเป็นแนวทางในการลดปริมาณความสกปรกของน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดที่ระบายลงสู่พื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาต่อไป

ดร.นพดล คงศรีเจริญ เป็นที่ปรึกษาของโครงการ และทีมงานวิศวกรได้ได้รับการมอบหมายให้ดำเนินการในโครงการ  ประกอบด้วยประเด็นสำคัญดังนี้   การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน  การสำรวจพื้นที่  การคัดเลือกพื้นที่ 2 พื้นที่  การออกแบบ  การก่อสร้างระบบบำบัดฯ สำหรับชุมชนขนาดเล็กที่สามารถบำบัดน้ำเสียได้ไม่น้อยกว่า 50 ลบม./วัน  การทดสอบประสิทธิภาพของระบบฯ  3  เดือน  และการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย  On Site 2 แห่ง  รวมทั้งการเผยแพร่  ประชาสัมพันธ์โครงการ  การมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อสร้างความรู้  ความเข้าใจเรื่องการจัดการน้ำเสีย  การจัดประชุมชนชาวบ้าน  การจัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นของชุมชน เพื่อประเมินความต้องการ ความเข้าใจ  ในการก่อสร้างระบบบัดน้ำเสียฯ การจัดอบรมผู้ที่เกี่ยวข้องในการเดินระบบฯ  และการจัดสัมมนา ในหัวข้อการจัดการน้ำเสีย  สำหรับชุมชนขนาดเล็ก

มูลค่าโครงการ      :               6 ล้านบาท

รูปบ่อรวมน้ำเสีย

รูปลานตากตะกอน

รูประบบบำบัดฯ

รูประบบบำบัดขั้นหลัง