ดร.นพดล คงศรีเจริญ เป็นผู้จัดการโครงการ ร่วมกับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ดำเนินการบริหารงานโครงการจัดทำแนวทางการจัดการมลพิษจากเกษตรกรรม และมาตรการการจัดการมลพิษทางน้ำจากแหล่งกำเนิดที่ไม่มีจุดแน่นนอนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ประกอบด้วย

  1. การจัดทำแผนแม่บท แผนปฏิบัติการ การจัดการมลพิษทางการเกษตรเนื่องจากมลพิษจากการเกษตรยังเป็นเรื่องที่ใหม่สำหรับประเทศไทย รวมถึงขาดการกำหนดแนวทางและนโยบายตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน จึงได้จัดทำแผนในเบื้องต้น ดังต่อไปนี้
  • แผนในการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการลดการปล่อยมลพิษจากกิจกรรมทางการเกษตร
  • แผนในการแก้ไขปัญหามลพิษทางการเกษตรด้านปศุสัตว์
  • แผนในการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • แผนในการบริหารและจัดการองค์กรทั้งในระบบกระทรวง กรมและหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่น
  • แผนงานด้านงบประมาณทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
  1. แนวทางในการจัดทำเกณฑ์ปฏิบัติที่ดี (Best Management Practices, BMPs) ในการลดมลพิษจากเกษตรกรรม ได้แก่ โคเนื้อ,ปลานิล,นาข้าว,ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และยางพารา
  2. การทดสอบ BMPs ภาคสนาม เพื่อประเมินปริมาณมลพิษก่อนและหลังประยุกต์ใช้ BMPs รวมถึงประเมินประสิทธิภาพและแนวทางในการกำหนดนโยบายและแผนในการป้องกันและฟื้นฟูคุณภาพน้ำในลุ่มน้ำที่มีคุณภาพต่ำ เพื่อประกอบการจัดทำแผน

ระยะเวลาดำเนินโครงการ 270 วันมูลค่าโครงการ 10.2ล้านบาท