ขอบเขตงาน   : บริหารงานโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งประกอบด้วย งานเสาเข็มฐานราก งานโครงสร้าง งานไฟฟ้า/เครื่องกล งานระบบ และงานระบบควบคุมแบบ SCADA ให้การก่อสร้างดำเนินไปตามรูปแบบ, สัญญา และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม

มูลค่าโครงการ  : 6.4 ล้านบาท