บริษัทฯ ได้รับการมอบหมายจาก กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ดำเนินการในโครงการการพัฒนาแนวทางปฏิบัติที่ดีและข้อกำหนดการจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกรประกอบด้วย

  • ศึกษาและรวบรวมกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์ที่มีการบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน
  • จัดเตรียมร่างคู่มือปฏิบัติทั่วไปเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีในฟาร์มสุกร
  • พัฒนาร่างเกณฑ์ปฏิบัติในการควบคุมกลิ่นจากฟาร์มสุกรให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของกรมควบคุมมลพิษ
  • พัฒนาร่างข้อกำหนดขนาดพื้นที่ที่จำเป็นสำหรับการจัดตั้งฟาร์มสุกรใหม่

ระยะเวลาดำเนินโครงการ 270 วัน มูลค่าโครงการ 1.9 ล้านบาท