เป็นงานของกรมควบคุมมลพิษ  โดยดร.นพดล คงศรีเจริญ เป็นที่ปรึกษาของโครงการ และทีมงานวิศวกรได้จัดเตรียมข้อมูล  รายละเอียดของข้อมูล  ในการให้ความรู้  ความเข้าใจการจัดการน้ำเสีย  และการดูแลระบบการจัดการน้ำเสีย  ในวัดและมัสยิด  พร้อมการจัดพิมพ์คู่มือฯ  จำนวน 1500 เล่ม เพื่อเผยแพร่ต่อไป