โครงการการแผนการพัฒนาการจัดการธาตุอาหารจากมูลสัตว์และการกระจายตัวเชิงพื้นที่ด้านปศุสัตว์

ขอบเขตงาน   : บริหารงานโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งประกอบด้วย งานเสาเข็มฐานราก งานโครงสร้าง งานไฟฟ้า/เครื่องกล งานระบบ และงานระบบควบคุมแบบ SCADA ให้การก่อสร้างดำเนินไปตามรูปแบบ, สัญญา และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม มูลค่าโครงการ  : 6.4...

โครงการการจัดทำแผนขยายผลการจัดการของเสียจากการทำปศุสัตว์

บริษัทฯ ได้รับการมอบหมายจาก กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ดำเนินการในโครงการการจัดทำแผนขยายผลการจัดการของเสียจากการทำปศุสัตว์ (Replication plant) เป็นส่วนหนึ่งในโครงการจัดการของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์ในภาคพื้นเอเชียตะวันออก (Livestock waste management in East Asia...

โครงการการพัฒนาแนวทางปฏิบัติที่ดีและข้อกำหนดการจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกร

บริษัทฯ ได้รับการมอบหมายจาก กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ดำเนินการในโครงการการพัฒนาแนวทางปฏิบัติที่ดีและข้อกำหนดการจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกรประกอบด้วยศึกษาและรวบรวมกฎระเบียบ ข้อบังคับ...

โครงการฝึกอบรมประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านระบบก๊าซชีวภาพ

บริษัทฯ ได้รับการมอบหมายจาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) กระทรวงพลังงาน ในการจัดประชุมฝึกอบรมและประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านก๊าซชีวภาพ เกี่ยวกับพื้นฐานและการใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพ ของที่ปรึกษาทั้ง 3 หลักสูตร...

โครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวมวลและชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ 2554 กับสำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี

บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามสัญญาซื้อขายชุดบ่อหมักก๊าซชีวภาพขนาด 4 ลบ.ม. สำหรับครัวเรือนพร้อมติดตั้ง จำนวน 150 ชุด เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวมวลและชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ 2554 กับสำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง...