โรงฆ่าสัตว์ P-Pork

โรงฆ่าสัตว์ P-Pork

ลักษณะน้ำเสีย : น้ำเสียโรงฆ่าสุกร

ขอบเขตงาน : เป็นที่ปรึกษาในโครงการส่งเสริมระบบผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์มสุกร ระยะที่ 4 ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพในโรงฆ่าสัตว์ของโรงฆ่าสัตว์ ระบบผลิตก๊าซชีวภาพขนาด 200 ลบ.ม.

มูลค่าโครงการ : 0.43 ล้านบาท

3