โครงการออกแบบรวมก่อสร้างระบบผลิตน้ำ (ส่วนขยาย)

โครงการออกแบบรวมก่อสร้างระบบผลิตน้ำ (ส่วนขยาย) เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี

ขอบเขตงาน ร่วมกับบริษัท คอนซัลแทนท์ออฟ เทคโนโลยี จำกัด จัดทำ ขอบเขตการให้บริการออกแบบรวมก่อสร้าง โครงการขยายกำลังการผลิตระบบผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรม และร่วมพิจารณาคัดเลือกผู้รับเหมา

1

2