โครงการออกแบบปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียบริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง จำกัด

โครงการออกแบบปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียบริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง จำกัด

ขอบเขตงาน : ออกแบบปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อรองรับปริมาณจากกระบวนการผลิตและจากการอุปโภค ตรวจสอบระบบระบายน้ำฝนและบ่อหน่วงน้ำ และการจัดการมูลฝอยและกากของเสีย รวมถึงการจัดทำแบบแปลน รายการคำนวณประกอบแบบ รายละเอียดของระบบ และมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม การร่วมชี้แจงกับ คชก. สผ.

มูลค่าโครงการ : 400,000 บาท

น้ำตาลบ้านโป่ง 1น้ำตาลบ้านโป่ง 2