โครงการออกแบบปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียบริษัท สยามซอลบิทอล จำกัด

โครงการออกแบบปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียบริษัท สยามซอลบิทอล จำกัด

ขอบเขตงาน : ออกแบบปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อรองรับปริมาณน้ำเสียจากกระบวนการผลิตและจากการอุปโภค ตรวจสอบระบบระบายน้ำฝนและบ่อหน่วงน้ำ และการจัดการมูลฝอยและกากของเสีย รวมถึงการจัดทำแบบแปลน รายการคำนวณประกอบแบบ รายละเอียดของระบบ และมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม การร่วมชี้แจงกับ คชก. สผ.

มูลค่าโครงการ : 800,000 บาท